Pasūti saturu

Content Writer vietnes noteikumi

Šie noteikumi nosaka vietnes contentwriter.lv, turpmāk tekstā “Portāls”, lietošanas noteikumus.

1.§ Par mums

 1. Portāla īpašnieks ir uzņēmums Content Writer LLC ar galveno mītni al. Marcinkovskis 13/16; 61-827 Poznaņa, reģistrēta Poznaņas rajona tiesā Poznaņ-Nowe Miasto un Wilda, Valsts tiesu reģistra 8. komercnodaļā ar KRS numuru: 0001088645, NIP: 7792567297, turpmāk tekstā “Content Writer”.

2.§ Definīcijas

 1. Darbi – rakstīšanas pakalpojumi, ko nodrošina Content Writer elektroniski.
 2. Pasūtījums – Pakalpojuma veikšanas rīkojums.
 3. Piedāvājums – Content Writer piedāvāto Pakalpojumu sakopojums.
 4. Klients – Portāla lietotājs, kurš iesniedza Pasūtījumu.
 5. Līgums – savstarpēja saistība, kas noslēgta starp Klientu un Content Writer, kuras ietvaros Content Writer apņemas izpildīt Pasūtījumu pret atlīdzību, ko Klients maksā Content Writer.
 6. Puses – subjekti, kas piedalās Līgumā, t.i., Klients un Content Writer.

3.§ Pakalpojumu sniegšanas noteikumi

3.1.§ Līguma noslēgšana

 1. Līgums tiek noslēgts saskaņā ar Polijas tiesību normām.
 2. Portāla lietotājs iesniedz pasūtījumu, izmantojot Content Marketing + platformu.
 3. Platforma nosaka Pasūtījuma cenu un izpildes laiku. Tādējādi Content Writer nosūta priekšlikumu Līguma noslēgšanai.
 4. Līgums tiek noslēgts Pasūtījuma izveidošanas rezultātā, izmantojot pogu “Pasūtu un maksāju”.
 5. Klients apņemas samaksāt pēc Līguma noslēgšanas, izmantojot izvēlēto apmaksas metodi: [1] Visa/MasterCard maksājumu karte, [2] elektroniskie maki: Google Pay un Apple Pay, [3] PayPal pakalpojums.
 6. Saņemot samaksu, Content Writer apņemas veikt Darbus saskaņā ar Līguma nosacījumiem.

3.2.§ Atkāpšana no Līguma un Līguma izbeigšana

 1. Līgums beigsies pēc visu Pušu saistību izpildes.
 2. Ņemot vērā Darbu individuālo raksturu, Pasūtītājs nav tiesīgs atkāpties no Līguma.
 3. Content Writer var izbeigt Līgumu jebkurā laikā, ja ārējie apstākļi, kas izriet no Pakalpojumu sniegšanas veida, padara neiespējamu Pasūtījuma izpildi. Līguma izbeigšana nerada Klientam nekādas papildu prasības pret Content Writer.
 4. Content Writer patur tiesības nekavējoties izbeigt Līgumu, ja Klients ir būtiski pārkāpis Līguma noteikumus vai nesadarbojas ar Content Writer, liedzot Līgumu izpildīt saskaņā ar tā noteikumiem.

4.§ Reklamācijas

 1. Pasūtītājam 3 dienu laikā pēc Darbu pabeigšanas ir vienreizējas tiesības noteikt modifikācijas apjomu, tai skaitā valodas un būtības kļūdu labošanu.
 2. Reklamācijas ir iesniedzamas elektroniski, rakstot e-pasta ziņojumu uz adresi [email protected].
 3. Saņemot reklamāciju, Content Writer noteiks datumu, līdz kuram ieviesīs izmaiņas Darbos.
 4. Turpmākas Darbu modifikācijas ir veiktas par maksu.

5.§ Personas dati

 1. Saskaņā ar 2016. gada 27. aprīļa Regulu par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi (VDAR), personas datu apstrādes noteikumi ir detalizēti aprakstīti Content Writer privātuma politikā.

6.§ Autortiesības

 1. Content Writer apliecina, ka tam ir mantiskas autortiesības uz Darbiem.
 2. Nododot Darbus, Content Writer nodod Klientam mantiskas autortiesības un saistītas tiesības uz Darbiem.
 3. Autortiesības un intelektuālā īpašuma tiesības uz Portālu pieder Content Writer, un tās aizsargā autortiesības likums un citi vispārīgi piemērojamo tiesību aktu noteikumi.
 4. Klients pilnvaro Content Writer izmantot Klienta preču zīmes, ievietojot tās Content Writer vietnē. Saistībā ar iepriekš minēto Klients piešķir Content Writer bezmaksas, neekskluzīvu un pastāvīgu licenci izmantot preču zīmi iepriekš minētajā apjomā.

7.§ Atbildība

 1. Content Writer nav atbildīgs pret Klientu par zaudējumiem, kas ir ārpus Content Writer kontroles.
 2. Content Writer nav juridiski atbildīgs pret Klientu par zaudējumiem, kas radušies pēc Portāla lietošanas, nepareizas lietošanas vai nespējas izmantot Portālu, neatkarīgi no tā, kā zaudējums radies un uz ko tas attiecas.
 3. Content Writer ir atbildīgs pret Klientu tikai līdz Līguma naudas vērtības apmēram.
 4. Content Writer atbild pret Klientu tikai par Līguma noslēgšanas brīdī paredzamiem tipiskiem un faktiski nodarītiem zaudējumiem, kas radušies Content Writer tīšas darbības rezultātā, izņemot negūto peļņu.
 5. Darbu neizmantošana nedod Klientam tiesības saņemt veiktā maksājuma atmaksu vai sniegt jebkādas citas pretenzijas.
 6. Content Writer nav atbildīgs pret Klientu par zaudējumiem, kas radušies Portāla kļūdu un tehnisko kļūmju dēļ.
 7. Content Writer nepārbauda Klienta ievadīto datu pareizību un patiesumu, kā arī veidu, kādā Klients izmanto saturu. Klients publicē un pārveido Darbus uz savu risku.

8.§ Gala noteikumi

 1. Jautājumos, kas nav nokārtoti Noteikumos, tiek piemēroti citi attiecīgie vispārīgi spēkā esošu Polijas likumu normu noteikumi.
 2. Strīdus, kas izriet no šo Noteikumu nosacījumiem, izšķirs Content Writer juridiskai adresei kompetentā tiesa.

Attīstiet savu saturu ātrāk nekā konkurenti.